Радио КБР 18.00 bal — 2017.10.10 18:24
-Республиканы башчысы терроризмге къажау комитетни ишине къатышханды
-Эльбрус району больницасына жангы башврач салыннганды
-Темир жол-Туркомпаниятуристлени къуандырады
-Жер жерледен эм спортдан билдириуле.

Поделиться: