Радио КБР 16.00 kab — 2018.04.17 16:34
— Республикэм щы1э бэзэру хъуар къапщытэнущ.
— «Урысейм и сабийхэр-2018» 1уэхугъуэм къырик1уахэр.
— Финхэр къытхуеблэгъащ.
— Налшыч аэропортыр къызы1уахыжащ.
— «Кабардинка»м Мэзкуу концерт ныщхьэбэ щетыр.

Поделиться: