Радио КБР 16.00 kab — 2018.03.14
— Щ1алэгъуалэр экстремизмым щыхъумэным теухуа зэ1ущ1э Налшык дэт е 7-нэ курыт еджап1эм нобэ щызэхэтащ.
— Адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэл1эу КъБКъУ-м Олимпиадэ щек1уэк1ащ. (Къармэ Мадинэ – Шэджэм дэт е 1-нэ курыт еджап1эм адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмк1э и егъэджак1уэ).
— «Талантхэм я лэгъупыкъу» 1эпщ1элъапщ1эхэм я гъэлъэгъуэныгъэ Налшык дэт Ткаченко Андрей и ц1эк1э музейм мартым и 19-м къыщызэ1уахынущ.
— Хэку зауэшхуэм Киев деж щыхэк1уэда совет сэлэтым и хьэдэ къупщхьэхэр къэлъыхъуак1уэхэм къагъуэтыжри КъБ-м щыщ1алъхьэжащ.

Поделиться: