Радио КБР 16.00 kab — 2018.03.01
— УФ-м и Президент Путин Владимир Федерал зэхуэсым нобэ зыхуигъэзащ.
— Путин Владимир щхьэхуэу къытеувы1ащ къэралым и дзэ зэщ1эузэда къарухэм 1эщэ къагъэсэбэпхэр нэхъри зэреф1ак1уэм. (Мэкъуауэ Къэралбий — Урысейм и дзэ зэщ1эузэда къарухэм и Совет Армэм и полковник).
— Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымк1э корпорацэм мы илъэсым сом меларди 7 и уасэу инвестпроекту 9 игъэзэщ1эну и мурадщ.
— КъБ-м и ц1ыхубэ егъэджак1уэ, Лашынкъей дэт езанэ курыт еджап1эм и унафэщ1у илъэс зыбжанэк1э щыта, сабийхэм гъэсэныгъэ яхэлъхьэным, я анэдэлъхубзэр дахэу егъэщ1эным телажьэ Дыщэк1 Мария щагъэлъап1э гуф1эгъуэ зэхыхьэ мы дакъикъэхэм йок1уэк1.

Поделиться: