Радио КБР 16.00 kab — 2018.02.14
— КъБ-м УФ-м и Президент хэхыныгъэхэм хэтыну жылагъуэ к1элъыплъак1уэхэр ирагъэджэн щыщ1адзащ.
— «Къэрал сыхьэт» 1уэхугъуэм хиубыдэу КъБ-м и Парламентым и депутатхэр республикэм и щ1алэгъуалэ зэщ1эхъееныгъэхэм я л1ык1уэхэм нобэ яхуэзащ.
— Хэкум и хъумак1уэм и махуэм ирихьэл1эу 1уащхьэмахуэ и деж ягу къыщагъэк1ыжынущ Хэку зауэшхуэ лъэхъэнэм Кавказыр зыхъумахэр.
— Республикэм и ветеранхэмрэ зи узыншагъэм сэкъат и1эхэмрэ ЖКХ 1уэхутхьэбзэхэм я уасэр ятыным теухуауэ КъБ-м и власть органхэр ядэ1эпыкъунущ.

Поделиться: