Радио КБР 16.00 kab — 2018.02.08
— Нобэ Урысейм щ1эныгъэм и махуэр щагъэлъап1э. (Хьэтыхъу Владимир).
— 1э ща1этыну 1уэхущ1ап1эхэр шынэгъуэншагъэ теухуауэ къапщытэ.
— Почтэм и 1уэхум папщ1э.

Поделиться: