Радио КБР 16.00 kab — 2018.01.08 16:32
— Медведев и унафэр.
— Налшыч Урысейм и къалэ-нэгъыщэхэм хэхуащ.
— Зыгъэпсэхуак1уэхэм я тыншып1эм йолэжь.
— МЧСм и хъыбар.

Поделиться: