Радио КБР 16.00 kab — 2017.12.06 16:29
— «Къэрал сыхьэт» 1уэхугъуэр нобэ щы1ащ.
— Тэрч къалэ паркыр къагъэщ1эрэщ1эж.
— МВДм дызэригъэщ1эмк1э , мы гъэм ди республикэм афияныр къызэрырашэ каналу 14 къахутащ.
— Гъуазджэхэмк1э Кавказ Ищхъэрэ институтым и студентхэм зи ныбжь хэк1уэтахэм я унэм концерт щатащ.
— Спорт хъыбар.

Поделиться: