Радио КБР 16.00 kab — 2017.01.11 16:35
— Роспотребнадзорым къэпщытэныгъэхэр ирегъуэк1.
— Лъэпкъ паркхэмрэ заповедникхэмрэ нобэ я махуэщ.
— Фрирайдымк1э 1уащхьэмахуэ лъапэ нэхъыф1хэм хабжэ.

Поделиться: