Радио КБР 16.00 kab — 2017.11.17 16:32
— Мари – эл щ1ыналъэ къыщыхъуа насыпыншагъэ къыхэк1ыу К1уэк1уэ Юрий республикэм къыбгъэдэк1ыу яхуэгузэващ.
— Ми-8 Урысейм и вертолетхэм КъБ-м и бгылъэ щ1ып1эхэм гъэсэныгъэхэр щрагъэк1уэк1ащ.
— Уз зэрыц1алэхэм теухуа 4 – нэ щ1эныгъэ – практикэ конференц Налшык щок1уэк1.
— Лъэрыжэ, сноуборд къэжыхьык1э зыгъасэхэр ирагъэджэнущ.
— Студентхэм я дунейпсо махуэщ.
— Спорт хъыбар.

Поделиться: