Радио КБР 16.00 kab — 2017.11.08 16:30
— Налшык и гъуэгухэр къызэрагъэщ1эрэщ1эж 1уэхугъуэм Правительствэм щытепсэлъыхьащ.
— Налог инспекцэм и лэжьак1уэхэм бжэ зэ1ухэм и махуэм зыхуагъэхьэзыр.
— Ислам диным и лэжьак1уэ ныбжьыщ1эхэм я япэ форум.
— Зэныбжьэгъуныгъэр щ1эгъэбыдэным папщ1э Егоровэ Татьянэ медаль къыхуагъэфэщащ.
— КъБ-м и спортсменкэ ц1эры1уэ Ласицкене Мария урысейпсом щынэхъыф1ыу ц1ыхубэм къилъытащ.

Поделиться: