Радио КБР 16.00 kab — 2017.10.23 16:34
— Социальнэ объект инхэм я ухуэныгъэр, къызэгъэпэщыжыныгъэр и к1эм нэгъэсыным теухуа зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий.
— КъБ-м щыпсэухэм социальнэ дэ1эпыкъуныгъэ етыным теухуауэ мылъку къыхуаут1ыпщыр УФ-м и Правительствэм нэхъыбэ ищ1ащ.
— КъБ-м и хабзэубзыху органым мы тхьэмахуэм къриубыдэу зэ1ущ1э зыбжанэ иригъэк1уэк1ынущ.
— 2017-18 гъэхэм щ1ымахуэ лъэхъэнэм туристхэм я деж нэхъ щ1эупщ1э щызи1э Кавказ Ищхъэрэ курорти 10-м я бжыгъэм хэтщ 1уащхьэмахуэрэ Домбайрэ.
— Зи узыншагъэм сэкъат и1эхэр зыпэрыт 1эщ1агъэм зэрыхуэ1эижьыр на1уэ щащ1ыну «Абилимпикс» япэ щ1ыналъэ чемпионат Налшык щек1уэк1ынущ.

Поделиться: