Радио КБР 16.00 kab — 2017.10.02 16:25
— Иджы е 19-нэу щы1эну «Дыщэ Бжьыхьэ-2017» Урысейпсо агропромышленнэ гъэлъэгъуэныгъэм КъБ-м къыбгъэдэк1ыу предприятиеу 20-м щ1игъу хэтынущ.
— Ди къэралым бжьыхьэ армэ дэшыгъуэм щыщ1идзащ.(Тхьэгъэлэдж Т1ахир – республикэ дзэ комиссаритатым дзэм къулыкъу щызыщ1энухэр дэшынымк1э къудамэм и унафэщ1).
-«Сабий хирургием, апхуэдэуи нейрохирургием» щытепсэлъыхьыну Кавказ Ищхъэрэ семинар мы тхьэмахуэм Налшык щек1уэк1ынущ.
-Нобель саугъэтыр зыхуагъэфэщахэм я ц1эхэр нобэ щыщ1эдзауэ къра1уэ.

Поделиться: