Радио КБР 16.00 bal — 2018.02.28
— «Ленинцы» эл мюлкде жаш юйюрлеге жашау юйле ишлейдиле.
— Ташлы-Таланы школчулары Огъары Малкъарда къонакъда болгъандыла.
— Ставрополь край бла Къабарты-Малкъарны чегинде жангы жолну къурулушу барады.
— Жер жерледен жангылыкъла.

Поделиться: