Радио КБР 16.00 bal — 2018.02.05
— КъМ-р Волонтёрну жылына хазырланады.
— Мухадин Киповну эскериу къууумла барадыла
— Боксчуларыбыз «Динамо» биригиуню саугъасына алчыла болгъандыла.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: