Радио КБР 16.00 bal — 2018.01.08 16:30
-МингиТау жангы жылны къонакъ алыу бла башлагъанды
-Саулукъ сакълау министр Зольск районда болгъанды
-Жангы электрониканы сорууларын Эльбрус элде сюзгендиле
-Жер-жерледен билдириуле

Поделиться: