Радио КБР 16.00 bal — 2017.12.29 16:29
— Юрий Коков фахмулу жаш тёлю бла тюбешгенди
— Жангы жылны кечесинде Азауда уллу байрам ётерикди.
— Районлада «Кюн шахарны» бёлюмлери ачыллыкъды.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: