Радио КБР 16.00 bal — 2017.12.22 16:25
— Энергетикни кюнюню аллында къууанчлы жыйылыу болгъанды.
— Ана капиталны хайырланыуда тюрлениуле.
— Саулукъ сакълау министерствону специалистлери жамауат бла тюбешгендиле.
— Нальчикде къыш кезиуде туристлени къоркъуусузлугъун жалчытыугъа жораланнган жыйлыу ётгенди.

Поделиться: