Радио КБР 16.00 bal — 2017.10.31 16:35
— Тамбла закий Къайсынны юбилейин белгилерикбиз.
— Быллым элде амбулатория ишлене турады.
— Жандауурлукъ акция,спортну юсюнден
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: