Радио КБР 16.00 bal — 2017.10.05 16:38
— Республиканы Башчысы Юрий Коков устазланы саугъалауну юсюнден указына къол салгъанды.
— Бюгюн Республиканы жамауат палатасында устазланы байрам кюнлери бла алгъышлагъандыла.
— Черек район администрацияны къуллукъчулары Огъары Жемталаны орта школуну окъуучулары бла тюбешгендиле.
— Республикада электроэнергия бла хайырланнганланы алдап ахчаларын алгъан кезиуле кёп болгъандыла

Поделиться: