Радио КБР 13.00 kab — 2018.02.06
— Къып Мухьэдин и лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ Ткаченкэ и ц1эк1э музейм къыщызэ1уахащ. (Хьэ1упэ Джэбраил).
— КъБ-м щаухуэ еджап1эхэр ик1эм нэгъэсыным милуан 270 хухэхынущ.
— КъБ-м Сочи щек1уэк1ыну инвест форумым зыхуегъэхьэзыр.
— Урысейм и пашэхэр нобэ Сочи щызэхуос.

Поделиться: