Радио КБР 13.00 kab — 2018.01.12 13:28
— Хэку зауэшхуэм ди сэлэтхэм щызрахьа л1ыхъужьыгъэр ягу къагъэк1ыжынущ.
— Гъатхэ-губгъуэ лэжыьгъэхэм щ1идзащ.
— Сабий ахъшэм теухуауэ.
— Тутын ныкъуэф машынэм къурагъэдзынукъым.

Поделиться: