Радио КБР 13.00 kab — 2017.12.29 13:30
— 2017 гъэм КъБм и1а социальнэ-экономикэ зыужьыныгъэр къапщытэжащ.
— Илъэсыщ1э гуф1эгъуэхэм къыпащэ.
— 1уащхьэмахуэ джэгу щызыхаублэнущ.
— Дин лэжьак1уэхэр щ1эныгъэк1э зэпоуэ.

Поделиться: