Радио КБР 13.00 kab — 2017.12.27 13:29
— Нобэ щегъэжьауэ 2018 гъэм январым и 6 пщ1ондэ Илъэсыщ1э псейм иращ1эк1 гуф1эгъуэ зэхыхьэхэр Налшык дэт Профсоюзхэм я федерацэм щек1уэк1ынущ. (Бэвокъуэ Хьэсанш – гуф1эгъуэ зэхыхьэм зи къуэрылъху, пхъурылъхухэр къэзыша адэшхуэ).
-Илъэсыщ1э псейм иращ1эк1 гуф1эгъуэ 1уэхугъуэм ц1ык1ухэр ягъэгуф1э таурыхъ персонажхэм. (Балъкъэр Юрий – КъБ-м щ1ыхь зи1э и артист).
-«Урысейм щыпэрытхэр» къэрал зэпеуэм и финалым хагъэхьащ КъБ-м къыбгъэдэк1хэу Къумыкъу Аслъэнджэрийрэ Гилиев Муратрэ.
-Илъэсыщ1эм хуэгъэза зэпеуэ, джэгу, флешмоб, нэгузыужь 1уэхугъуэхэр «1уащхьэмахуэ» курортым щек1уэк1ынущ.

Поделиться: