Радио КБР 13.00 kab — 2017.12.22 13:21
— Щ1ымахуэ лъэхъэнэм республикэм къак1уэ туристхэм я шынэгъуэншагъэр къызрагъэпэщ.
— Кавказкабелым щылажьэхэр КъБ-м и премьер-министрым 1ущ1ащ..
— Украинэм щыщ беженцхэм дэ1эпыкъунущ.
— Хьэрэк1ыт1эхэм фыхуэсакъ.
— Декабрым и 26-м Теунэ Хьэчим и фэеплъ пшыхь щы1энущ.
— Джэданэ Алим дзюдом хуищ1а хэлъхьэныгъэм папщ1э кубок къыхуагъэфэщащ.

Поделиться: