Радио КБР 13.00 kab — 2017.11.22 13:33
— Анэм и махуэм ирихьэл1эу республикэ унафэщ1ым къэрал дамыгъэхэр иратыжащ.
— Дзэлыкъуэ куейм щэнхабзэ унит1 щаухуэ.
— К1ыщ Мухьэдин и лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ КъБ-м щок1уэк1. (Бгъэжьнокъуэ Заурбэч).

Поделиться: