Радио КБР 13.00 kab — 2017.10.12 13:34
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий КъБКъУ-м щезыгъаджэ, абы щеджэхэм ехъуэхъуащ еджап1э нэхъыщхьэр илъэс 85-рэ зэрыхъумк1э.
— Гууз зи1эхэм 1эщ1эгъэл1 ехьэжьахэр к1элъоплъ.
— Корчагин Иван щеджа школым фэеплъ пхъэбгъу къыщыхузэ1уахащ.
— Спартак Налшыкым и тек1уэныгъэ.

Поделиться: