Радио КБР 13.00 kab — 2017.10.05 13:33
— Нобэ егъэджак1уэхэм я махуэщ.
— «Бжьыхьэ дыщэ — 2017» гъэлъэгъуэныгъэр щ1идзащ.
— Ветеранхэм папщ1э концерт.
— Урысейм и банкым и «бжэхэр зэ1уех».

Поделиться: