Радио КБР 13.00 kab — 2017.04.21 13:29
— Нобэ апрелым и 21-р щ1ып1э самоуправленэмк1э органхэм щылажьэхэм я махуэщ.
— Сабийхэм я творчествэмк1э республикэ унэм лъахэхутэ Урысейпсо турнир щок1уэк1.
— Ди республикэм 1этауэ щагъэлъэп1энущ КъБ-м и ц1ыхубэ тхак1уэ Теунэ Хьэчим къызэралъхурэ мы гъэм илъэси 105-рэ зэрыхъур.(Бжэнык1э Мухьэб – КъБ-м щ1ыхь зи1э и журналист).
— Зи узыншагъэм сэкъат и1э сабийхэм папщ1э псапащ1э фестиваль КъБ-м щек1уэк1ынущ.

Поделиться: