Радио КБР 13.00 bal — 2018.03.07
— «Кючлю Россей ючюн» деген ат бла деменгили акция ётгенди.
— Юрий Коков малкъар халкъгъа чакъырыу этгенди.
— Владикавказда эл мюлк проектлеге къаралгъанды.
— Спортну юсюнден.
— Жер жерледен билдириуле.

Поделиться: