Радио КБР 13.00 bal — 2017.12.22 13:20
— Мусукланы Алий «Кавказкабельни» келечилери бла тюбешгенди.
— «Сокъ къобузум»деген ат бла 2-чи фестиваль бардырыллыкъды.
— Туристлени къоркъуусузлугъун жалчытыугъа жораланган жыйлыу болгъанды.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: