Радио КБР 13.00 bal — 2017.11.10 13:31
— Юрий Коков ишчи жумуш бла Бахсан шахарда болгъанды.
— Бюгюн 10-чу ноябрь –право низамны сакълаучуланы кюнюдю.
— Къайсынны 100-жыллыгъына илму конференция бардырылады.
— Жер-жерледен билдириуле…..

Поделиться: