Радио КБР 13.00 bal — 2017.11.09 13:28
— Нальчик шахарда жоллагъа ремонт этедиле.
— Байсолтанланы Алимни атын жюрютген 19-чу школгъа ЯК- самолётну къайтарадыла.
— «Кабардинка» къырал тепсеу къауум Вологда шахарда гастрольладан къайытханды.
— Жер-жерледен билдириуле…..

Поделиться: