Радио КБР 13.00 bal — 2017.01.12 13:32
— Минги тау куротну жетишимлерин Президент бардыргъан кенгешде белгилегендиле.
— Татьяна Егорова Россей правительствону Жарашдырыучу советини къауумуна айырылгъанды.
— Мария Кучина жангы жылны алтын майдал бла башлагъанды.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: