Радио КБР 13.00 bal — 2017.01.11 13:28
— Минги тауну тийреси Россейде иги курортланы санына киргенди.
— Новоивановка элде совет аскерчилеге эскертме салгъандыла.
— Озгъан жылТёбен чегемде тау жоллагъа къаралгъанды.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: