Радио КБР 10.00 kab — 2018.05.17
-КъБ-ми 1этащхьэК1уэк1уэЮрийикуит 1эщ1агъэщрагъэгъуэтеджап1эхэуАруанрайоным, Налшыккъалэокругымщы1эхэмялэжьыгъэмзыщигъэгъуэзащ.
-АнэдэлъхубзэмтеухуауэУФ-микъэралДумэмкъыхилъхьазаконопроектымжылагъуэмхуа1эеплъык1эрКъБ-миЖылагъуэПалатэмкъипщытэнущ.
— ИспандраматургАлехандроКасонаи «Хьэжьэ1ужьэ» комедиемкъытращ1ык1аспектаклымипремьерэнобэрэпщэдейрэКъэбэрдейкъэралдрамтеатрымщек1уэк1ынущ.(ХьэмырзэАхьмэд – КъБ-мщ1ыхьзи1эиартист).
-«2018 гъэмспортиндустриемщыпэрытхэр» зэпеуэм «1уащхьэмахуэ» курортымпапщ1э 1эдывгъэ1эт.

Поделиться: