Радио КБР 10.00 kab — 2018.05.16 10:37
— Рэмэдан лъап1эм, нэщ1 мазэм теухуауэ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий муслъымэнхэм, республикэм щыпсэухэм йохъуэхъу.
— Рэмэдан мазэ лъап1эм и ф1ыгъуэхэм теухуауэ. (Дзасэжь Хьэзрэталий – КъБ-м ис муслъымэнхэм я дин 1уэхущ1ап1эм и тхьэмадэ).
— «1уащхьэмахуэ»турист-рекреацэ комплексым бгы лыжэ спортымрэ фристайлымк1э зыщагъасэ зэхуэс нобэ щегъэжьауэ щы1энущ.
— «2018 гъэм спорт индустрием щыпэрытхэр» зэпеуэм хэтщ «1уащхьэмахуэ» курортыр.
— «Зэгъунэгъухэм я дунейпсо махуэ» Урысейпсо 1уэхугъуэ мы мазэм и к1эм щы1энущ.

Поделиться: