Радио КБР 10.00 kab — 2018.04.19 10:32
— Кавказ Ищхъэрэр федерал программэхэм щ1агъуу хэткъым.
— Финхэм зыкъытхуагъэщ1эгъуащ.
— «Къыру хужьхэр» къыхахащ.
— Лъы пщэдей 1ахынущ.

Поделиться: