Радио КБР 10.00 kab — 2018.03.07
— ЕГЭм к1элъыплъыну комиссэ зыхуашэсащ.
— Президент грантхэр къэпхъын щхьэк1э.
— Лышх узым пэщ1этынымк1э Мэзкуу къик1а 1эщ1агъэл1хэр Лэсчэн куей сымаджэщым щылэжьэнущ.
— Кавказ Р-217 гъуэгур яухуэ.
— «Хэку зэуэшхуэм и л1ыхъужьхэр» — урысейпсо литературэ зэпеуэ йок1уэк1.

Поделиться: