Радио КБР 10.00 kab — 2018.03.01
— Инвестицэ проектхэм минэкономикэм щыхоплъэ.
— Вольфрам-молибден комбинатыр къызыф1эгъэувэжынымк1э план къащтащ.
— КъБм и Кадастр Палатэм и бжэхэр нобэ зэ1уех.
— Мотоцик аттракцион псори ирагъэблагъэ.

Поделиться: