Радио КБР 10.00 kab — 2018.02.14
— Ди республикэм нобэ щек1уэк1ыну 1уэхугъуэ нэхъыщхьэхэм теухуауэ.
— «Сочи 2018» инвестицэ форумым хиубыдэу «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» компаниемрэ Франджым щыщ РОМА компаниемрэ «Лъэпкъ канат гъуэгухэр» предприятие къызэрызэрагъэпэщыным теухуа зэгуры1уэныгъэ зращ1ыл1энущ.
— «Черкесский ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэм къыхилъхьауэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и къызэгъэпэщак1уэ, УФ-м юстицэмк1э министру щыта Къалмыкъ Юрий теухуа фэеплъ-зэпеуэ ирагъэк1уэк1.(Къарэ Ратмир – зэпеуэр егъэк1уэк1ыным и жэрдэмщ1ак1уэ).
— Республикэм и ветеранхэмрэ зи узыншагъэм сэкъат и1эхэмрэ ЖКХ 1уэхутхьэбзэхэм я уасэр ятыным теухуауэ КъБ-м и власть органхэр ядэ1эпыкъунущ.

Поделиться: