Радио КБР 10.00 kab — 2018.02.01 10:30
— КъБм пульмонологиям зыщрагъэужьынущ.
— МВДм и брифинг.
— Якутиям я л1ык1уэхэр КъБм щы1эщ.
— Къып Мухьэдин и гъэлъэгъуэныгъэ.

Поделиться: