Радио КБР 10.00 kab — 2018.01.18 10:34
— Къэрал к1уэц1 туризмэм КъБ-р щыпашэщ.
— Щэнхабзэмк1э унэхэр 2018 гъэм КъБ-м и къуажэхэм щаухуэнущ.
— Кучинэм Мария и ехъул1эныгъэхэм къыхохъуэ

Поделиться: