Радио КБР 10.00 kab — 2017.12.28 10:33
— Инвестицэ нэхъыбэ къезышал1эхэм КъБ-р яхэтщ.
— К1уэк1уэ Юрий Мединскэм 1ущ1ащ.
— Зи хэку къэзыгъэзэжахэм я 1уэху щытык1эм Налшыч щытепсэлъыхьащ.
— Пенсэхэр мащ1эу хагъхъуэнущ.
— Куейхэм щы1э ветеранхэм илъэсыщ1эмк1э ехъуэхъуащ.
— «Къэбэрдейпщхэм я генеология» видеоальбомым и лъэтеувэ щы1ащ

Поделиться: