Радио КБР 10.00 kab — 2017.12.25 10:24
— Зыуэ щыт урысейпсо партым и лэжьыгъэм К1уэк1уэ Юрий хэтащ.
— КъБ-м и жылагъуэ палатэм илэжьахэм хэплъэжащ.
— КъБ-м и Парламентым и депутатхэм сабийхэр ягъэгуф1ащ.
— Кавказкабеклым и лэжьак1уэхэм улахуэр иратыж.
— Теунэ Хьэчим и фэеплъ пшыхь.

Поделиться: