Радио КБР 10.00 kab — 2017.12.20 10:31
— Кавказ-Ищхъэрэм и зыгъэпсэхуп1эхэр лъэрыжэ лъэхъэнэм хуэхьэзырщ.
— КъБ-м и Парламентым нэхъыф1хэм я ц1э щра1уэ.
— «Зыуэ щыт Урысей» партым и проектым ипкъ итк1э щэнхабзэмк1э унэу республикэм 10-м къыщызэ1уахащ.
— Балъкъэр Фоусэт и фэеплъ пшыхь ек1уэк1ащ.
— Ласикене (Кучина) Мария урысейм и спортсмен нэхъыф1хэм ящыщу къалъытащ.
— Ди спортсменхэр щ1ымахуэ олимпиадэм зэрыхамыгъыхьэм теухуауэ.

Поделиться: