Радио КБР 10.00 kab — 2017.11.03 10:26
— Cабийхэм лей къытемыгъэхьэным к1элъыплъ лэжьак1уэхэр Налшык щызэ1ущ1ащ.
— Радиор къызэрызрагъэпэщрэ илъэс 90, телевидениер илъэс 60 ирокъу!
— Нобэ Урысейпсом, СНГ-м хыхьэ къэралхэми этнографическэ диктант щатхынущ.
— Гъуазджэм и жэщыр пщэдей ек1уэк1ынущ.
— КъБКъМУ-мрэ Къайсэри университетымрэ зэдэлэжьэну зэгуро1уэ.

Поделиться: