Радио КБР 10.00 kab — 2017.10.31 10:35
— Туризмым зегъэужьыным Налшыч щытепсэлъыхьащ.
— Кулиев Къайсын и юбилеир ягъэлъэп1энущ.
— Мамаев Алан дэ1эпыкъун хуейщ.
— «Гъуазджэхэм я жэщ»р къоблагъэ.
— Спорт хъыбар.

Поделиться: