Радио КБР 10.00 kab — 2017.10.30 10:35
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Юрий зэ1ущ1э Правительствэм и унафэщ1хэм дригъэк1уэк1ащ.
— Ц1ыхубэ къалэ транспортым и лэжьак1уэхэм я махуэмк1э К1уэк1уэ Юрий ехъуэхъуащ.
— «Бжьыхьэ» адыгэ усэ пшыхь ек1уэк1ащ. (Гумэ Маринэ).

Поделиться: