Радио КБР 10.00 kab — 2017.10.17 10:34
— Радио зэпеуэм щытек1уахэр нобэ ягъэлъап1э.
— 1уащхьэмахуэ курортыр нэхъыф1 ящ1ыр.
— 1уащхьэмахуэ жылагъуэм и тьэмадэ къыхахащ.
— Сабийхэм я гъэлъэгъуэныгъэ щы1энущ.

Поделиться: